Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky firmy RAICOM s.r.o
Úvodní ustanovení:
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydává Raicom s.r.o se sídlem K Žižkovu 640/9, Praha 9 (dále jen firma Raicom), IČ:27941671, DIČ: CZ27941671 jako prodávající dále uvedených produktů pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.
Tyto Podmínky platí i v případě, že firma RAICOM sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro nekatalogové dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.
I. Použité pojmy a termíny
o 1. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito Podmínkami vystaví firmě RAICOM objednávku.
o 2. Plněním se rozumí zboží dodávané firmou RAICOM v souladu s jejím předmětem podnikání.
o 3. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou uvedeny dle nabídek názvem. Specifikace zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech.
o 4. Nekatalogovým zbožím se rozumí zboží neuvedené v katalogu, které firma Raicom dodává podle zvláštních ustanovení těchto Podmínek.
o 5. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího, učiněný vůči firmou Raicom s cílem koupit od ní konkrétní zboží.
o 6. Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:
o a. jméno a příjmení u fyzických osob, či obchodní firma kupujícího,
o b. u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,
o c. u právnických osob sídlo kupujícího,
o d. dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od adres uvedených pod písm. b.,
o e. IČ a DIČ kupujícího, u fyzické osoby nepodnikatele datum narození
o f. druh zboží a jeho množství,
o g. výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly firmě RAICOM předloženy dříve,
o h. označení zboží podle položek v katalogu firmy RAICOM
o 7. Doplňující údaje
o a. bankovní spojení a číslo účtu kupujícího,
o b. telefonní číslo kupujícího, faxové číslo, e-mail
o 8. Náležité objednávky jsou firmou RAICOM zpracovávány po celý pracovní týden. Do 10:00 hodin každého pracovního dne vždy podle daného harmonogramu rozvozů. Objednávky přijaté po 10:00 hod. budou zpracovány a vystaveny k nejbližší expedici následujícího rozvozového dne dle harmonogramu rozvozů jednotlivých odběratelů a dle sortimentu.
o 9. Firma RAICOM si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné objednávce s podpisovým vzorem doloženým kupujícím. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží nebo nesouladu mezi podpisem na objednávce a podpisovým vzorem, je firma RAICOM oprávněna plnění podle objednávky odmítnout.
o 10. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Splněním firmou RAICOM v souladu s objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu. V případě, že je objednávka vydána firmou RAICOM jako formulář, ať již v písemné, elektronické, či jiné podobě, uskutečňuje kupující objednávání zboží zásadně na tomto formuláři, který je přístupný v systému on line pro všechny zaregistrované obchodní partnery a na webových stránkách.
o 11. Dodávkou či splněním firmou RAICOM (dále jen „dodávka“) je okamžik předání zboží kupujícímu. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout.
o 12. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna v souladu s Reklamačním řádem firmy RAICOM, který je nedílnou součástí těchto Podmínek.
o 13. Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. IV Podmínek.
o 14. Termín splatnosti je den, který určila firma RAICOM a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet firmy RAICOM nebo uhrazena firmě RAICOM v hotovosti.
o 15. Pokud není firmou RAICOM vydán jednotlivému kupujícímu speciální ceník, rozumí se ceníkem oficiální přehled o cenách titulů v nabídce firmy RAICOM, ve znění jeho doplňků (dále jen „Ceník“). Firma RAICOM si vyhrazuje právo Ceník upravovat. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena zboží podle Ceníku platného v době vystavení objednávky. Platnost Ceníku nastává dnem jeho vydání v sídle firmy RAICOM, pokud není firmou RAICOM stanoveno něco jiného.
o 16. Backorder je náhradní řešení pro případ, že firma RAICOM nemá ve lhůtě požadované kupujícím k plnění potřebné množství objednaného zboží k dispozici. Znamená to, že firma RAICOM po obdržení takové objednávky zařadí objednavatele jako čekatele na objednané zboží a vede jeho objednávku v evidenci. Termín dodání je individuálně sjednán s objednatelem.
II. Doba trvání rámcové kupní smlouvy
• Taková smlouva se obvykle uzavírá s obchodními partnery – kupujícími, kteří opakovaně objednávají zboží od prodávajícího. Uzavírá se na dobu určitou do konce kalendářního roku, v němž byla podepsána. Pokud po uplynutí této doby není uzavřena smlouva nová, prodávající kupujícímu předem písemně neoznámí, že trvá na ukončení smlouvy a zároveň kupující pokračuje v odběru zboží, prodlužuje se doba trvání smlouvy automaticky vždy o jeden rok.
III. Dodací podmínky
• 1. Předmětem koupě je zboží dodávané firmou RAICOM. Výběr zboží provede kupující objednávkou podle katalogu, nabídky nebo obdobného podkladu za tím účelem vydaného firmou RAICOM. Firma RAICOM se zavazuje poskytovat alespoň zveřejněním na své internetové stránce kupujícímu nové katalogy zboží.
• 2. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího, ve lhůtě dle katalogu či individuální dohody s odběratelem . Objednávka se činí písemnou formou, faxem, formou přenosu dat po síti INTERNET. V případě objednávky jinou než písemnou formou si firma RAICOM vyhrazuje právo neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení písemnou formou. Objednávku nekatalogového zboží je kupující povinen učinit vždy v písemné formě.
• 3. Firma RAICOM je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále tak může učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči firmě RAICOM splatné ke dni vystavení objednávky.
• 4. Zboží objednané s termínem dodání dle pravidelných přepravních / rozvozových / dní firmy je vždy zproštěno dopravného. Dopravu zajišťuje firma RAICOM. Převzetí zboží kupující potvrdí zaměstnanci firmy RAICOM, případně pověřenému dopravci na jeho dodacím dokladu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího v souladu s podpisem z obchodního rejstříku nebo se živnostenským listem a uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje. V případě, že se jedná o zboží zasílané spediční firmou, je zákazníkovi připočítána cena doběrečného ve výši 130,- Kč bez DPH. V případě, že objednatel požaduje dodat zboží mimo pravidelné rozvozové dny a to dopravou dodavatele či jiné spediční služby, bude mu tato služba účtována v plné výši a objednatel je povinen jizaplatit.Kupující bere na vědomí, že přepravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení s údaji dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.
• 5. Pokud kupující nesdělí firmě RAICOM jinou adresu k provedení dodávky, platí, že místem dodání je sídlo/ bydliště kupujícího. V případě uvedení více adres firma RAICOM může splnit dodávku předáním na jakékoli z těchto adres, pokud není objednávkou kupujícího místo dodání přesně specifikováno. Totéž platí i v případě, že objednávkou sice místo specifikováno je, ovšem provedení dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožným nebo značně obtížným.
• 6. Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat firmu RAICOM o jakýchkoli změnách v osobách oprávněných k převzetí zboží a podpisu přepravních (dodacích) dokladů, stejně jako o změnách adres určených k provedení dodávky. Porušení této povinnosti nemůže být důvodem pro zpochybnění převzetí dodávky kupujícím a zprošťuje firmu RAICOM jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo za škodu.
• 7. Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla dodací list a faktura. Při fakturaci bude kopie potvrzeného dodacího listu připojena k faktuře.
IV. Kupní cena a platební podmínky
• 1. Kupní cena je stanovena dodavatelem (prodávajícím) Ceníkem nebo individuálním stanovením cen pro jednotlivé odběratele a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře. Kupní cena zahrnuje veškeré výdaje firmy RAICOM spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání (není-li těmito Podmínkami stanoveno jinak), včetně ochrany zboží. Kupující je s Ceníkem seznámen.
• 2. Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od data vystavení faktury.
• 3. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu i v případě, kdy řádně zhotovené zboží nebo jeho část kupující nepřevzal.
• 4. V případě prvních třech objednávek u nového zákazníka je vždy faktura splatná ihned při odběru zboží, pokud není stanoveno jinak.
• 5. Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje: datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti, označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny, zakázku uvedení celkové ceny bez DPH, DPH, uvedení celkové částky k úhradě, čísla dodacích listů, pokud byly vystaveny zvlášť, zákaznické číslo, pokud je přiděleno, číslo objednávky, identifikační údaje prodávajícího a kupujícího včetně DIČ
• 6. Octne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je společnost RAICOM oprávněna na něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V tomto případě zůstává zboží i nadále majetkem firmy RAICOM až do úplného uhrazení faktur(y).Trvá-li prodlení kupujícíhodéle než 30 dnů, je firma RAICOM oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení kupujícího.
• 7. Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vrácení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu firmy RAICOM nebo po dohodě s ní a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího.
• 8. V případě další objednávky ze strany kupujícího, který je dle bodu 5. již v prodlení se zaplacením kupní ceny, bude plnění této objednávky odloženo do doby plného uhrazení kupní ceny, případně všech kupních cen.
V. Práva z odpovědnosti za vady, záruka
• 1. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem firmy RAICOM, který je nedílnou součástí těchto Podmínek. Pro zveřejnění Reklamačního řádu nebo jeho změn platí stejné ustanovení o zveřejnění těchto Podmínek.
• 2. Pokud není Ceníkem stanoveno něco jiného, firmy RAICOM poskytuje na veškeré zboží záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží.
VI. Zvláštní ustanovení o nekatalogovém zboží a nekatalogových službách
• 1. Nekatalogové zboží se dodává výhradně na základě zvláštní písemné objednávky nebo kupní smlouvy.
• 2. Firma RAICOM může zcela podle svého volného a výhradního uvážení vydat speciální ceník pro jednotlivé kupující nebo skupiny kupujících. Kritéria určení cen stanoví firma RAICOM. Podmínkou platnosti speciálního ceníku je uzavření rámcové kupní smlouvy, jejíž přílohou a nedílnou částí se speciální ceník stane.
VII. Ostatní ustanovení
• 1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.
• 2. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za firmu RAICOM. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce firmy RAICOM nabývají účinnosti 2. dnem po zveřejnění. Novější Podmínky ruší Podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě Podmínek se posuzují vždy podle Podmínek platných v době vzniku právního vztahu.
• 3. Strany se dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním, budou rozhodovány buď příslušným soudem nebo dle zákona č. 216/1994 Sb. v rozhodčím řízení („RŘ“) před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námit ka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťuj í mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska.
• 4. Kupující byl seznámen a souhlasí s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí uzavíraných smluv.
• 5. Kupující dává souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., za účelem vedení evidence zakázky, vedení účetnictví, zabezpečení výroby, montáže, fakturace, reklamací, servisu a poskytnutí záruky či pozáručního servisu a to na dobu nezbytnou k řádnému zajištění těchto činností a povinností v souladu s právními předpisy České republiky. Zhotovitel se zavazuje k řádnému technickému a organizačnímu zabezpečení ochrany osobních údajů.
• 6. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení konkursu, není úpadcem nebo dlužníkem v řízení o konkursu a vyrovnání, nebyl na něj zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo konkurs zrušen z téhož či jiného důvodu a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není nijak nuceně postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.
• 7. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení jednající jsou k tomu dle platných předpisů oprávněny.
• 8. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající ze smlouvy či její části.
• 9. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto odstavci nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností ze smlouvy.
V Praze, dne : 30.05.2016
RAICOM žaluzie