Reklamační řád

Reklamační řád společnosti RAICOM s.r.o
Úvodní ustanovení:
• 1. Prodávající je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku RAICOM s.r.o, se sídlem Vinohradská 1596/29, Praha 2.
• 2. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti.
• 3. Prodejce se zavazuje expedovat zboží tak, aby bylo zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a předejít tak nebezpečí možného poškození zboží během přepravy.
• 4. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí, a to takovým způsobem, aby mohl zjistit při vynaložení veškeré odborné péče vady zboží.
• 5. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen o tomto vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti osoby, jež provedla dopravu do předávacího protokolu, popř. dodacího listu.
• 6. Kupující přebírá dodané zboží na základě dodacího listu. Převzetí zboží potvrdí na dodacím listě buď kupující nebo jím zmocněný zástupce či zaměstnanec oprávněný k takovému úkonu.Bez provedení zápisu dle bodu 5 jeho podepsáním pak souhlasí s tím, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad, že obalový materiál nebyl mechanicky poškozen, a že zboží bylo dodáno v množství deklarovaném v dodacím listu. Veškeré tyto skutečnosti je třeba ověřit a písemně uplatnit při podpisu dodacího listu, kdy na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
• 7. Kupující je povinen oznámit prodejci písemně vady zboží a uplatnit konkrétní nárok z odpovědnosti za vady bez zbytečného odkladu poté,co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak mu soud právo z vadného plnění nepřizná. U vady skryté platí totéž, nabyla-li oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do uplynutí záruční doby, jež začíná běžet od doby dodání zboží, popřípadě od dodání zboží do místa určení stanoveného ve smlouvě (objednávce).
• 8. Prodávající nemůže nést odpovědnost za případné mechanické vady zjištěné mimo místo určení dodávky stanovené ve smlouvě (objednávce), po zřejmé manipulaci popř. přepravě kupujícím, či třetích osob.

I. Záruční podmínky
• 1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Záruční doba počíná běžet ode dne prodeje – předání zboží, který je uveden na dodacím listu.
• 2. Délka záruční doby činí 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.
• 3. Záruka zaniká v následujících případech:
• A. Uplynutím záruční doby.
• B. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
• C. Nevhodným používáním a skladováním zboží.
• D. Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.
• E. Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
• F. Zboží bylo poškozeno živly.
• G. Při porušení povinností kupujícího, jež vyplývají z kteréhokoliv z bodů 4 až 7 Úvodních ustanovení – mechanické a množstevní vady (nevýrobní vady).
• H. Pokud dojde k uplatňování reklamace dle bodu 8 Úvodních ustanovení – mechanické a množstevní vady (nevýrobní vady).
• 4. V případě reklamace již namontované stínící techniky a ostatního sortimentu se záruka vztahuje pouze na ty závady, které jsou viditelné na vzdálenost 1 m, a to za předpokladu, že stavba byla zhotovena podle montážních podmínek pro stínící a ostatní sortiment, platných v daný moment.
II. Vyřízení reklamace
• 1. Reklamace bude postoupena k vyřízení, pouze pokud bude podána písemnou formou, tedy řádným vyplněním reklamačního protokolu (který je nedílnou součástí Reklamačního řádu) a jeho doručením dodavateli faxem, poštou, osobně či e-mailem.
• 2. Společně s reklamačním protokolem je vždy nutné doložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, neporušené, čisté a zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
• 3. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do sedmi pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží – u množstevní vady nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané – u vady druhové.
• 4. Pokud byla reklamace neoprávněná (dle bodu 4. a 5. Záručních podmínek), prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.
• 5. Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných údajů a fotografií uvedených na internetových stránkách prodávajícího.
• 6. V případě výměny zboží na základě oprávněné reklamace hradí prodávající výdaje za dopravu do své provozovny a rovněž i výdaje na dopravu nového zboží zpět kupujícímu. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, v případě, že tato vada výrazně ztěžuje možnost používání výrobku má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.
• 7. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího (obchodní zástupce) a své stanovisko sdělí kupujícímu. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na majitele firmy či zástupce prodávajícího.
• 8. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.
• 9. Prodávající je povinen oznámit výsledek reklamačního řízení reklamující straně za předpokladu splnění všech povinností vyplývajících z tohoto reklamačního řádu.
• 10. V případě, kdy bude kupující požadovat dodání nového bezvadného zboží před vrácením reklamovaného nebo před ukončením reklamačního řízení, bude prodejce toto zboží účtovat. V případě kladného vyřízení reklamace bude následně vystaven dobropis.
• 11. Tento reklamační řád ruší předchozí reklamační řád a je platným od 1.1.2014.

V Praze: 30.05.2015

• RAICOM žaluzie